Ponuka aktivít pre ZŠ - Centrum poradenstva a prevencie Martin

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre základné školy v šk. roku 2023/20241. Chcem sa v triede dobre cítiť
Cieľ: Práca s problémovým triednym kolektívom, kde sú napäté alebo narušené vzťahymedzi učiteľom a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, prípadne sa začínajú objavovať náznaky šikanovania. Cieľom je zistiť príčinu daného stavu, zorientovať sa v situácii a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy a stmeliť kolektív. Program vytvorený odbornými zamestnancami CPP  zameraný na prevenciu a elimináciu šikanovania na ZŠ formou zážitkových aktivít. Do formulára prosíme uviesť, aké kroky podnikla škola na 1. a 2. stupni podpory, aby sme nadviazali na spoluprácu v ďalších podporných úrovniach.
Cieľová skupina: žiacke kolektívy 2. stupňa ZŠ, príp. triedny kolektív, v ktorom sa objavujú náznaky šikanovania
Rozsah:  počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému a od dohody s triednym učiteľom
Termín: podľa požiadavky školy a po dohode s triednym učiteľom

2. Každý iný, všetci rovní
Cieľ: Prevencia intolerancie a extrémizmu. Skupinové stretnutia sú zamerané na problémy radikalizácie, formy rôznych druhov násilia, xenofóbie a extrémizmu. Zážitkové aktivity umožnia žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv v našej spoločnosti.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov
Rozsah: 3 stretnutia v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: apríl – jún

3. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť informácie o tom, ako bezpečne vycestovať za brigádou, či prácou do zahraničia.
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníkov ZŠ, študenti stredných škôl
Rozsah: po dohode s konkrétnou školou trvá aktivita 2 vyučovacie hodiny pre 1 triedu
Termín: priebežne

4. (NE) Bezpečne na internete – prevencia kyberšikanovania
Cieľ: Cieľom je priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich. Poskytujeme informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu.
Cieľová skupina: žiaci 3. – 9. ročníkov ZŠ
Rozsah: 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

5. Nenásilná komunikácia
Cieľ: Nenásilná komunikácia umožňuje zlepšiť spôsob myslenia a prístup k sebe i k iným, pochopiť svoje vlastné pocity a potreby. Komunikáciou vyjadrujeme všetko potrebné pre seba a vieme tak pochopiť iných. Programom učíme, podporujeme vyjadrenie svojich potrieb, vedieť pochopiť potreby iných ľudí a tak vytvoriť súlad v komunikácií.
Cieľová skupina: 3. –  4. ročník ZŠ
Rozsah: 2 x 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne
6. Alkohol a tínedžeri
Cieľ: Zvýšiť u mladých ľudí informovanosť o nástrahách, nebezpečenstvách a rizikách alkoholu, viesť ich k zodpovednosti za svoje správanie, podporiť zdravý životný štýl. Rôznymi aktivitami, besedou, prezentáciou problému poskytnúť zaujímavou formou informácie a povedomie k tejto téme.
Cieľová skupina: žiaci 7. až 9. ročníka
Rozsah: 2 vyučovacie hodiny

7. Druhý krok
Cieľ: Preventívny program je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí, rozvíjanie empatie, zníženie agresie a agresivity na školách, zvýšenie tolerancie vzájomných odlišností, rozvíjanie multikultúrnej tolerancie žiakov, posilnenie a zlepšenie spolupráce rodiny a školy.
Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ
Rozsah: po vzájomnej dohode s konkrétnou ZŠ
Termín: priebežne

8. Ovládanie hnevu
Cieľ: Čím viac sa učím starať o svoj hnev, tým silnejším sa stávam. Prezentácia, diskusia a nácvik asertívneho správania a efektívnej hádky. Návod na to, ako ostať “v pohode“ a čo robiť, keď už v pohode nie som.
Cieľová skupina: žiaci 4. a 5. ročníka základných škôl
Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

9. Zippyho kamaráti
Cieľ: Naučiť deti sociálne a emocionálne zručnosti. Deti sa prostredníctvom príbehov a aktivít učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov. Po absolvovaní programu sú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi, učia sa nielen vytvárať stratégie na pomoc sami sebe, ale tiež vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným. Tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší
jednotlivci.
Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. ročníkov základných škôl
Rozsah: dlhodobá preventívna aktivita (po dohode s konkrétnou ZŠ)
Termín: priebežne, po vzájomnej dohode
10. Môj virtuálny „priateľ“
Cieľ: Eliminovať riziká virtuálneho prostredia cez zážitkové aktivity. Podporiť uvedomenie, schopnosť rozlíšiť správanie predátora. Naučiť sa v online komunikácii rozlišovať nevinné a rizikové otázky. Oboznámiť deti so skrytým úmyslom kybergroomera. Osvojiť si dôležitosť chrániť informácie o sebe, čo môžu deti robiť v prípade zneužívania na internete.
Cieľová skupina: žiaci 5. a 6. ročníka
Rozsah: 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

11. Cesta k emocionálnej zrelosti
Cieľ: Cieľom je naštartovať u žiakov procesy emocionálneho dozrievania a sebauvedomovania tak, aby dokázali bez veľkých kríz a konfliktov preklenúť zložité životné obdobie svojho dospievania.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov    
Rozsah: 3 x 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

12. Krízová intervencia
Cieľ: Poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.
Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia základných a stredných škôl
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne
13. Práca s emóciami v posttraumatickej situácii
Cieľ: Práca s emóciami v posttraumatickej situácii – reflexia emócií, posilnenie copingových stratégií (hľadanie zdrojov, posilnenie spolupatričnosti v skupine, vzájomná podpora).
Cieľová skupina: žiaci základných škôl, program nadväzuje na krízovú intervenciu
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne

14. Rozvoj sociálnych zručností a sebaúcty u žiakov
Cieľ: Prostredníctvom zážitkových aktivít, psychohier, pracovných listov, nácvikov relaxácie rozvíjať sebaúctu a sociálne  zručnosti u detí vo vzťahoch, komunikáciu, zlepšovanie klímy a interpersonálnych vzťahov v triede/škole, prevencia agresivity a šikanovania. Absolvovaním programu si deti posilňujú tiež schopnosť aktívneho počúvania, sociálnu a emocionálnu inteligenciu, empatiu a asertívne správanie. Sú vedení k zodpovednosti za svoje správanie, učia sa stratégie zvládania záťažových situácií. Čím skôr sa pozitívne ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa a jeho sebahodnotenie, tým výraznejšie sa znižujú šance zafixovania sociálne neprijateľného reagovania, ktoré sa v neskoršom veku môže stať návykom a tak aj negatívnou osobnostnou črtou, spôsobujúcou  problémy v sociálnej adaptácií.
Cieľová skupina: žiaci 3. a 4. ročníkov základných škôl
Rozsah: 27 stretnutí – každý týždeň 1 vyučovacia hodina (v čase po skončení vyučovania). Realizácia celého programu trvá cca 7 mesiacov.
Termín: november – máj

15. Chuť žiť
Cieľ: Upevnenie zdravého životného štýlu a predchádzanie vzniku porúch príjmu potravy. Edukovať žiakov o racionálnom stravovaní a podporiť zdravý vzťah k jedlu. Viesť žiakov ku kritickému mysleniu na internete v témach stravovania, zmien hmotnosti a sebaobrazu. Otvoriť tému body shamingu a na telo zameranej šikany.
Cieľová skupina: žiaci 8. – 9. ročníka
Rozsah: 5 stretnutí – 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

16. (NE) Stresuj
Cieľ: Oboznámiť žiakov s témou stresu a jeho vplyvom na organizmus. Podporiť zvládanie záťažových situácií spojených s monitorom. Naučiť žiakov vhodné copingové stratégie zvládania stresu.
Cieľová skupina: žiaci 8.a 9. ročníka
Rozsah: 4 stretnutia – 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť formou vyplnenia „Návratky“ pod ponukami
Uzávierka prihlášok do 31.10.2023.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPP.
Všetky aktivity CPP Martin sú bezplatné.

NÁVRATKA - Preventívne programy pre základné školy
 Chcem sa v triede dobre cítiť
 Každý iný, všetci rovní
 Prevencia obchodovania s ľuďmi
 (NE) Bezpečne na internete – prevencia kyberšikanovania
 Nenásilná komunikácia
 Alkohol a tínedžeri
 Druhý krok
 Ovládanie hnevu
 Rozumiem tomu, čo čítam
 Zippyho kamaráti
  Môj virtuálny „priateľ“
 Cesta k emocionálnej zrelosti
 Krízová intervencia
 Práca s emóciami v posttraumatickej situácii
 Rozvoj sociálnych zručností a sebaúcty u žiakov
 Chuť žiť
 (NE) Stresuj
Návrat na obsah