Ponuka aktivít pre SŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Skupinové aktivity, preventívne programy, pre stredné školy v šk. roku 2021/2022


1. Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ

Cieľ: Zážitkový program pre triedne kolektívy. Cieľom programu je uľahčiť študentom prechod zo základnej školy na vyšší typ štúdia. Formou zážitkových aktivít naštartovať komunikáciu, kooperáciu a spoluprácu medzi členmi triednej skupiny.

Cieľová skupina: študenti 1. ročníka SŠ

Rozsah: 1 stretnutie

Termín: september 


2. Teambuilding

Cieľ: Zážitkový program pre triedy s cieľom zlepšenia vzťahov a funkčnej spolupráce triedneho kolektívu, za pomoci zlepšenia komunikácie, zvýšenia kooperácie a pozitívnych interakcií medzi jej členmi.

Cieľová skupina: žiaci ZŠ a SŠ

Rozsah: jeden vyučovací deň

Termín: priebežne


3. Duševné zdravie v adolescencii

Cieľ: Podporiť duševné zdravie, predchádzať rizikovému správaniu, suicidálnemu správaniu a všetkým formám násilia (sy. CAN), informovať o poruchách poruchy príjmu potravy, o prevencia vzniku duševných porúch.

Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci SŠ

Rozsah: minimálne 2 stretnutia (upravené od bližšej špecifikácie a potrieb žiakov)

Termín: priebežne


4. Prevencia obchodovania s ľuďmi

Cieľ: Sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť informácie o tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami

z akýchkoľvek dôvodov už stali.

Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ a žiaci SŠ

Rozsah: 1 stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny

Termín: priebežne

5. Krízová intervencia

Cieľ: Poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.

Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia ZŠ a SŠ

Rozsah: podľa aktuálnej potreby

Termín: priebežne


6. Naučiť sa učiť

Cieľ: Pomôcť žiakom orientovať sa v množstve informácií, rozlišovať ich kvalitu, nájsť si svoj spôsob učenia sa, organizovať si svoju prácu, plánovať svoj čas, oboznámiť sa s rôznymi postupmi pri zapamätávaní, rôznymi technikami čítania, mnemotechnickými postupmi, písania poznámok, zvyšovanie motivácie, zlepšovanie psychických podmienok na učenie.

Cieľová skupina: žiaci stredných škôl 

Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny

Termín: priebežne


Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.

Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 

Uzávierka prihlášok do 30.09.2021.

Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež 

v závislosti od personálnych možností CPPPaP.

Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.

NÁVRATKA - Preventívne programy pre stredné školy
 Adaptačný program pre študentov 1. ročníkov SŠ
 Teambuilding
 Duševné zdravie v adolescencii
 Prevencia obchodovania s ľuďmi
 Krízová intervencia
 Naučiť sa učiť
Návrat na obsah