Ponuka aktivít pre MŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Preventívne aktivity pre materské školy v šk. roku 2021/2022


1. Môj psík Azor dáva pozor 

Cieľ: Preventívny stimulačný program, ktorého primárnym cieľom je zlepšiť koncentráciu pozornosti (výberovosť, rozsah, odolnosť voči vyrušovaniu, posilnenie krátkodobej pamäte), zvýšiť autoreguláciu a sebakontrolu (plánovanie, organizáciu a tlmenie impulzivity), posilniť zodpovednosť a autonómiu, odolnosť voči záťaži, schopnosť vysporiadať sa s drobnými neúspechmi. Sekundárnym (hoci rovnako dôležitým) cieľom je spoločným zdieľaním aktivít s rodičom a dieťaťom zvýšiť výdrž dieťaťa pri didaktickej hre, posilniť rodičovskú sebadôveru (dôveru vo vlastné výchovné kompetencie).

>Cieľová skupina: deti predškolského veku

Rozsah: 8 stretnutí po 60 minút, individuálna vstupná a výstupná diagnostika pozornosti, 2 stretnutia 1 až 2 hodiny so zákonnými zástupcami

Termín: október – máj 


2. Rozprávkový program na rozvoj grafomotoriky 

Cieľ:  Optimálna stimulácia vývinu schopností a zručností, ktoré sú kľúčové pre úspešný vývin  grafomotoriky detí.

Cieľová skupina: deti predškolského veku

Rozsah: 5 stretnutí  

Termín: január - máj                                 


3. Rozvíjanie jazykových schopností v materskej škole

Cieľ: Prostredníctvom hier si deti rozvíjajú slovnú zásobu, zdokonaľujú jazykový cit a formuláciu viet. Program kladie dôraz na rozvíjanie porozumenia (predložkových väzieb, zachovávanie slovného a vetného významu). Oblasť foneticko-fonologickej jazykovej roviny je rozvíjaná len okrajovo. Zahŕňa stimuláciu fonologického uvedomovania a prípravných cvičení (motorika rečových orgánov, nácvik a rozvíjanie fonematickej diferenciácie). Nácvik správnej výslovnosti program nezahŕňa. Program nesupluje odporúčanú logopedickú terapiu, ktorú by malo dieťa podstupovať u logopéda individuálne.

Cieľová skupina: odporúčame pre deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (s odloženou školskou dochádzkou)

Rozsah: 10 stretnutí

Termín: priebežne


4. Kozmo a jeho dobrodružstvá

Cieľ.: „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí vo veku 4 - 7 rokov pred násilným správaním. Vez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť  dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa.

Preventívny program ,,Kozmo a jeho dobrodružstvá “ vedie deti hravým spôsobom  k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora. Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o.

Cieľová skupina: deti vo veku 4 - 7 rokov

Rozsah: 10 stretnutí

Termín: priebežne


Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.

Záujem prosíme prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.cpppapmartin.sk/, horná lišta „Ponuky“, formou vyplnenia „Návratky“. 

Uzávierka prihlášok do 30.09.2021.

Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež 

v závislosti od personálnych možností CPPPaP.

Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.

NÁVRATKA - preventívne programy pre materské školy
 Môj psík Azor dáva pozor
 Rozprávkový program na rozvoj grafomotoriky
 Rozvíjanie jazykových schopností v materskej škole
 Kozmo a jeho dobrodružstvá
 .
Návrat na obsah
div { line-height: 1.5 }