Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Aktuálne


O Z N A M


 CPPPaP Martin nebude v dňa 06.07.2022 poskytovať odbornú činnosť.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať


na tel. čísle 0949 003 834, 0948 942 650


--------------------------------------------------------------------------------


Všetky aktuálne informácie nájdete na našom FacebookuŽiadosť o spoluprácu


Hovoríte po ukrajinsky a boli by ste ochotní pomôcť s tlmočením krízovému tímu psychológov z Martina a okolia poskytujúcich pomoc utečencom z Ukrajiny?

Kontakt:  tel. č. 00421 908 937 903, 00421 949 003 834.


Ďakujeme

_____________________________________________________________Ďakujeme všetkým zúčastneným školám za prezentácie počas burzy stredných škôl. 


Pre žiakov a rodičov, ktorí ste burzu nestihli - 

máte možnosť si pozrieť príspevky jednotlivých škôl v časti Burza.    


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Z N A M 


O ZMENE TELEFÓNNYCH LINIEK 


Dovoľte  nám oznámiť, že postupne prechádzame na komunikáciu  


prostredníctvom mobilných a e-mailových kontaktov uvedených na našej stránke.


Aktuálne  môžete využívať našu pevnú linku  043/430 20 21  
V prípade potreby môžete využiť  nasledovné linky:

Telekom - pre blízkych obetí, žiakov, rodičov a pedagógov
  • Bezplatná linka: 0800864883 (pracovné dni a počas víkendu od 9:00-22:00)
  • Linka detskej istoty - 116111 - nonstop
  • Linka dôvery  - 055/6222323 - nonstop
  • Linka nádeje - 055/6441155 - nonstop

IPčko.sk  – emailová  a chatová  poradňa pre mladých  Vážené pani  riaditeľky, páni riaditelia, pedagógovia, odborní a ostatní zamestnanci škôl


Postupne sa  začína vo Vašich školách prezenčné vyučovanie . Uvedomujeme si, aké náročné obdobie máte za sebou a predpokladáme,  že ani návrat do škôl nie je jednoduchý. A to nielen pre deti, žiakov, ale aj pre vás. 


Už viac ako rok žijeme a pracujeme v neistote, v neustále sa meniacich podmienkach, v obavách a v strachu. 

Od nás dospelých sa automaticky  očakáva, že pre tých menších budeme oporou a že im dokážeme vytvoriť podporujúce a ochraňujúce prostredie. Je to určite správne. 


Niekedy sa ale zabúda na to, že aj dospelí môžu byť unavení, preťažení, bez potrebnej energie a entuziazmu. 

Chceme aspoň takto poďakovať všetkým pedagógom, odborným a ostatným zamestnancom  škôl  za to, že úskalia dnešnej  náročnej doby zvládajú. Chápeme ich pozíciu, to , čo už majú za sebou  a pravdepodobne čo ich  v súvislosti s pandémiou ešte čaká.


Naše centrum pripravuje  aktivity a materiály, ktoré by Vám túto situáciu pomohli ľahšie zvládnuť .

Situácia detí po návrate do škôl nebude jednoduchá. Viacerí z vašich žiakov pravdepodobne ochorenie prekonali , boli svedkami toho, ako ho zvládali ich najbližší a sú aj takí, ktorým niekto zomrel.

Títo žiaci budú pravdepodobne potrebovať viac pozornosti.

Hlavne u tých mladších je potrebná  komunikácia s rodičom, ktorý vám situáciu a prežívanie svojho dieťaťa priblíži.

Tiež je potrebné rešpektovať informácie, ktoré vám rodič dá a jeho názor na to, ako túto situáciu v škole riešiť. Ak vám   dá rodič súhlas je dobré pred tým, ako  žiaci prídu do tried, spýtať sa ich, či chcú  a akým spôsobom, o tom čo prežili hovoriť.

Môžete byť ich sprostredkovateľom ( budete o tom spolužiakov informovať vy a môžete rešpektovať ich požiadavku, že nemusia byť  vtedy  ani v triede ), ak budú chcieť, môžu hovoriť sami za seba. Potrebujú však mať pri sebe oporu dospelého.


Na našej webovej stránke nájdete nasledovné metodické materiály, ktoré pomôžu uľahčiť  návrat z dištančného vzdelávania a tiež prikladám odkazy na webináre s touto problematikou.

Metodické materiály, ktoré nájdete  na našej webovej stránke ( na stiahnutie - odborný materiál)


Návrhy aktivít pre žiakov vracajúcich sa z dištančného vzdelávania do tried

( Mgr. D. Potančoková, psychologička  CPPPaP Martin)


Stres a starostlivosť o duševné zdravie v období pandémie

 ( Mgr. P. Onofrej, psychológ CPPPaP Martin) 


Ako s deťmi hovoriť o koronavíruse       

( Mgr. P. Onofrej, psycholog CPPPaP Martin)


Linky na webináre

https://vudpap.sk/prazdniny-po-korone/

Ako zvládnuť prechodové obdobie a podporiť žiakov a študentov v triede

https://vudpap.sk/webinar-spat-do-skoly-a-skolky/


V prípade potreby  nás môžete kontaktovať priamo - e- mailové adresy a telefónne čísla na nás nájdete na našej webovej stránke  www.cpppapmartin.sk.

Prosím sledujte našu webovú stránku, na ktorej nájdete viac odborných materiálov nielen k tejto problematike.
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE


V zmysle § 28 písm. a zákona č. 245/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2021 pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

  • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  • Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (jedná sa o dieťa, ktoré je šikovné a pani učiteľky odporúčajú, aby prípadne nastúpilo o rok skôr aj do základnej školy, v tomto prípade je však nutné po roku absolvovať ďalšie psychologické vyšetrenie, nakoľko nároky sú v prípade predčasného zaškolenia, prípadne prijatia dieťaťa do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním vysoké, samozrejme šikovné deti ich splnia bez ťažkostí).

  • Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný   stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu   všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia   výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia   dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej   školy.

  • Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu   zariadenia, sa povoľuje  v prípade ak:

mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na predprimárnom vzdelávaní   v materskej škole alebo jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.

Individuálne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne (bližšie informácie získate u pani riaditeľky materskej školy).
        
V prípade   záujmu o psychologickú diagnostiku v CPPPaP nás kontaktujte na č. t.   043/430 20 21, alebo prostredníctvom online formulára - https://www.cpppapmartin.sk/objednavanie.html.
Diagnostiku školskej spôsobilosti budeme realizovať v súlade s rešpektovaním podmienok aktuálnej epidemiologickej situácie.Milí naši klienti, rodičia, 

všetci sme v situácii, ktorú sme ešte nezažili. Sme  prevažne doma , nechodíme do práce a do škôl. Odvšadiaľ prijímame informácie o tom ako postupuje vírus, ako sa  mu brániť, vyhnúť stresu, panike. Mnohí sme neistí a vystrašení.

Aj keď momentálne nemôžeme pracovať priamo s Vami na školách, alebo v našom centre sme tu stále pre Vás. 

Môžeme pomôcť s emočnou podporou a odborným poradenstvom deťom, žiakom, prípadne rodičom, pedagógom.

Nie osobne, ale telefonicky, alebo online.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na   telefónných číslach:

0948 070 412 a 0948 447 06

Prípadne e-mail: cpppapmartin@gaya.sk,

K dispozícii na týchto linkách  sme každý pracovný deň  

od 08.00.hod do 15.00 hod.

Budeme sa snažiť odpovedať na každý Váš mail, prípadne, ak nám necháte telefónne číslo zavoláme Vám.

Najviac nás poteší, ak nás budú kontaktovať naši klienti – deti a žiaci škôl, prípadne ich rodičia.
Ďakujeme a želáme veľa zdravia, sily, optimizmu a pohody.
Návrat na obsah