Ponuka pre pedagógov - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové aktivity pre pedagógov v šk. roku 2020/2021

1. Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)
Cieľ: prezentácia inovatívneho prístupu k riešeniu problémov v “náročnejšej“ triede na zlepšenie klímy vzdelávania s mnohými užitočnými nástrojmi pre učiteľov, ktoré dokážu zahrnúť do svojej každodennej práce so žiakmi (vychádza sa z Na riešenie orientovaného prístupu, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg).
Cieľová skupina: učitelia všetkých ročníkov ZŠ
Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore
Záujem pedagógov prosíme prihlásiť  cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky.
Uzávierka prihlášok do konca októbra 2020.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Programy CPPPaP Martin pre pedagógov okresu Martin a Tur. Teplice na šk. rok 2020/2021
 Rob viac toho, čo funguje (WOWW - Work On What Works)
 2.
Návrat na obsah