Ponuka aktivít pre ZŠ - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Preventívne aktivity pre základné školy v šk. roku 2020/2021

1. -

2. Nenásilná komunikácia - „Podľa reči poznáš človeka“
Cieľ: Zlepšiť spôsob myslenia a prístup k sebe i k iným.  Základnou myšlienkou a cieľom Nenásilnej komunikácie je dosiahnuť spojenie medzi ľuďmi. Aby sme mohli spolupracovať, je nevyhnutné nadviazať spojenie, vzájomne pochopiť svoje vlastné pocity a potreby. Komunikáciou vyjadrujeme všetko potrebné pre seba a  vieme tak pochopiť iných. Programom učíme, podporujeme vyjadrenie svojich potrieb, vedieť pochopiť potreby iných ľudí a tak vytvoriť súlad v komunikácií.
Cieľová skupina: 1.- 4. ročník ZŠ
Rozsah: 4 x 1 vyučovacia hodina
Termín: priebežne

3. Kyberšikanovanie
Cieľ: Cieľom je priniesť prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich. Jednotlivé riziká dokresľujeme reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. Poskytujeme informácie ako sa nestať obeťou nástrah internetu.
Cieľová skupina: žiaci  3. - 9. ročníkov ZŠ
Rozsah: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

4. „Zippyho kamaráti“
Cieľ: Naučiť deti sociálne a emocionálne zručnosti. Deti sa prostredníctvom príbehov a aktivít učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov.  Po absolvovaní programu sú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi, učia sa nielen vytvárať stratégie na pomoc sami sebe, ale tiež vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným. Tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.
Cieľová skupina: žiaci 1. a  2. ročníkov základných škôl
Rozsah: 24 – každý týždeň 1 vyučovacia hodina. Realizácia celého programu trvá cca 6 mesiacov.
Termín: začiatok stretnutí október/november                                                                            

5. -

6. Cesta k emocionálnej zrelosti
Cieľ: Cieľom je naštartovať u žiakov procesy emocionálneho dozrievania a sebauvedomovania tak, aby dokázali bez veľkých kríz a konfliktov preklenúť zložité životné obdobie svojho dospievania.
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov    
Rozsah: 3 - 4 hod. etickej výchovy
Termín: priebežne

7. Chcem sa v triede dobre cítiť  
Cieľ: Práca s problémovým triednym kolektívom, kde sú napäté alebo narušené vzťahy medzi učiteľom a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, prípadne sa začínajú objavovať náznaky šikanovania. Cieľom je zistiť príčinu daného stavu, zorientovať sa v situácii a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy  a stmeliť kolektív.
Cieľová skupina: žiacke kolektívy 2. stupňa ZŠ
Rozsah:  počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému a od dohody s triednym učiteľom
Termín: podľa požiadavky školy a po dohode s triednym učiteľom

8. Každý iný, všetci rovní
Cieľ: Prevencia intolerancie a extrémizmu. Skupinové stretnutia sú zamerané na problémy radikalizácie, formy rôznych druhov násilia, xenofóbie a extrémizmu. Zážitkové aktivity umožnia žiakom vyjadriť svoj názor na dodržiavanie ľudských práv v našej spoločnosti.
Cieľová skupina: 8. a 9. ročníkov
Rozsah: 3 - 4 hod. etickej výchovy
Termín: apríl – jún

9. Rizikové správanie vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu
Cieľ: Cieľom programu je vplývať na pozitívne budovanie zdravého sebaobrazu a sebahodnotenia (ideálne a reálne ja) s prihliadaním na vývinové aspekty obdobia dospievania. Zameraný je na získavanie sebaúcty nielen v súvislosti s vnímaním svojho tela, ale s celkovým vnímaním seba samého. Preventívny program prináša aj uvedomenie si spoločných prienikov medzi poruchami príjmu potravy a zdravým životným štýlom.
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ, 8. a 9. ročníkov
Rozsah: 3 stretnutia v trvaní dvoch vyučovacích hodín
Termín: apríl – jún

10. Duševné zdravie v adolescencii
Cieľ: podporiť duševné zdravie, predchádzať rizikovému správaniu , suicidálnemu   
správaniu a všetkým formám násilia (sy. CAN), poruchy príjmu potravy, prevencia vzniku duševných porúch
Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiaci SŠ
Rozsah: minimálne 2 stretnutia (upravené od bližšej špecifikácie a potrieb  žiakov)
Termín: priebežne                                                 

11. Prevencia obchodovania s ľuďmi
Cieľ: sprostredkovať mladým ľuďom teoretické vedomosti o zákonitostiach a znakoch obchodovania s ľuďmi, ale najmä posilniť ich sociálne zručnosti v bežnom  živote. Pomôcť uvedomiť si nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi, jeho    charakteristické znaky, naučiť ich racionálne a kriticky zvažovať kroky v osobných rozhodnutiach a vyhnúť sa rizikám obchodu s ľuďmi. Poskytnúť  informácie o  tom, ako sa správať, pokiaľ sa obchodovanými osobami
z akýchkoľvek dôvodov už   stali.
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka základných škôl
Rozsah: 1 x 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne                                               

12. Krízová intervencia
Cieľ: Poskytovať primárnu krízovú intervenciu pre deti, žiakov a pedagógov, ktorí boli svedkami, účastníkmi živelných pohrôm, dopravných a iných nehôd, samovrážd, prípadne poznali obete násilia.
Cieľová skupina: žiaci a pedagógovia základných a stredných škôl
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne

13. Práca s emóciami v postraumatickej situácii
Cieľ: Práca s emóciami v postraumatickej situácii – reflexia emócií, posilnenie copingových stratégií (hľadanie zdrojov, posilnenie spolupatričnosti v skupine, vzájomná podpora).
Cieľová skupina: žiaci základných, program nadväzuje na krízovú intervenciu
Rozsah: podľa aktuálnej potreby
Termín: priebežne        

14. Alkohol a tínedžer
Cieľ: Zvýšiť u mladých ľudí informovanosť o nástrahách, nebezpečenstvách a rizikách alkoholu, viesť ich k zodpovednosti za svoje správanie, podporiť zdravý životný štýl. Rôznymi aktivitami, besedou, prezentáciou problému poskytnúť zaujímavou formou informácie a povedomie k tejto téme.
Cieľová skupina: žiaci 7. až 9. ročníka
Rozsah: 3 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne          

15. Mravenisko
Cieľ: Rozvojovo – stimulačný program zameraný na rozvoj sociálnych zručností, vzťahov a komunikácie, zlepšenie klímy, interpersonálnych vzťahov v triede, prevencia agresivity a šikanovania, zlepšenie komunikácie a kooperácie v triednom kolektíve.
Cieľová skupina: 5 ročník ( po dohode aj iný ročník)
Rozsah: vyučovacie doobedie, jeden blok – 5 hodín
Termín: priebežne          

16. Hovorme o závislosti
Cieľ: Skupinové stretnutia sú zamerané na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientáciu, postoje k drogovej závislosti, správanie a rozvíjanie komunikačnej, sociálnej zručnosti žiakov. Sú vedené zážitkovou formou.
Termín: podľa požiadavky školy
Rozsah: 3 - 4 hod. etickej výchovy
Cieľová skupina: žiacke kolektívy 9.ročníkov ZŠ
Termín: priebežne

17. Ovládanie hnevu
Cieľ: čím viac sa učím starať o svoj hnev, tým silnejším sa stávam. Prezentácia, diskusia a nácvik asertívneho správania a efektívnej hádky. Návod na to, ako ostať “v pohode“ a čo robiť, keď už v pohode nie som.
Cieľová skupina: žiaci 4. a 5. ročníka základných škôl
Rozsah: 1stretnutie v trvaní 2 vyučovacie hodiny
Termín: priebežne

18. Rozumiem tomu, čo čítam
Cieľ: Naučiť žiakov pracovať s textom, porozumieť prečítanému textu, rozširovať slovnú zásobu, precvičovať priestorovú orientáciu, pozornosť.
Cieľová skupina: žiaci prvého stupňa základnej školy – výber len na základe diagnostikou potvrdenej dyslexie a ťažkostí s porozumením textu.
Rozsah: 10 stretnutí v trvaní 1 vyučovacia hodina ( v CPPPaP, počet 1-3 deti v skupine)
Termín: priebežne

19. Rozvoj sociálnych zručností a sebaúcty u žiakov
Cieľ: Prostredníctvom zážitkových aktivít, psychohier, pracovných listov, nácvikov relaxácie rozvíjať sebaúctu a sociálne  zručnosti u detí vo vzťahoch, komunikáciu, zlepšovanie klímy a interpersonálnych vzťahov v triede/škole, prevencia agresivity a šikanovania. Absolvovaním programu si deti posilňujú tiež schopnosť aktívneho počúvania, sociálnu a emocionálnu inteligenciu, empatiu a asertívne správanie. Sú vedení k zodpovednosti za svoje správanie, učia sa stratégie zvládania záťažových situácií. Čím skôr sa pozitívne ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa a jeho sebahodnotenie, tým výraznejšie sa znižujú šance zafixovania sociálne neprijateľného reagovania, ktoré sa v neskoršom veku môže stať návykom a tak aj negatívnou osobnostnou črtou, spôsobujúcou  problémy v sociálnej adaptácií.
Cieľová skupina: žiaci 3. a 4. ročníkov základných škôl
Rozsah: 27 stretnutí – každý týždeň 1 vyučovacia hodina (v čase po skončení vyučovania). Realizácia celého programu trvá cca 7 mesiacov.
Termín: november – máj

20. Nechceme tolerovať šikanovanie
Cieľ: Program vytvorený odbornými zamestnancami CPPPaP  zameraný na prevenciu a elimináciu šikanovania na ZŠ formou zážitkových aktivít.
Cieľová skupina: triedny kolektív, v ktorom sa objavujú znaky šikanovania
Rozsah: minimálne 4 stretnutia, záleží od závažnosti problému
Termín: priebežne

Iné – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.
Záujem prosíme prihlásiť  cez našu webovú stránku www.cpppapmartin.sk – sekcia ponuky.
Uzávierka prihlášok do konca októbra 2020.
Programy sa budú realizovať v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPPPaP.
Všetky aktivity CPPPaP Martin sú bezplatné.
NÁVRATKA - Preventívne programy pre základné školy
 Tréning fonematického uvedomovania (vychádza z: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina)
 Nenásilná komunikácia - „Podľa reči poznáš človeka“
 Kyberšikanovanie
 „Zippyho kamaráti“
 Rozvíjanie školských zručností prostredníctvom hudobných hier
 Cesta k emocionálnej zrelosti
 Chcem sa v triede dobre cítiť
 Každý iný, všetci rovní
 Rizikové správanie vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu
 Duševné zdravie v adolescencii
 Prevencia obchodovania s ľuďmi
 Krízová intervencia
 Práca s emóciami v postraumatickej situácii
 Alkohol a tínedžer
 Mravenisko
 Hovorme o závislosti
 Ovládanie hnevu
 Rozumiem tomu, čo čítam
 Rozvoj sociálnych zručností a sebaúcty u žiakov
 Nechceme tolerovať šikanovanie
Návrat na obsah