O nás - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O nás

Pedagogicko-psychologická poradňa v Martine vznikla v 1976 roku. Poradňa dostala od 1.9.2008 nový názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP). CPPPaP je poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Zriaďovateľom CPPPaP je Okresný úrad Žilina so sídlom v kraji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznam o podujatí.

 Účasť na konferencii na základe pozvánky z CPPPaP

Okresný úrad, Ul. Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Okresný úrad Žilina - odbor školstva, Ul. Komenského 35,010 40 Žilina

                                                                Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie

Ul. Kollárova č. 49,  036 01 Martin

Tel:043/423 91 11, 430 20 20, 430 20 21, 0948 070 412, cpppapmartin@gaya.sk, www.cpppapmartin.sk

_________________________________________________________________________________

 

P O Z V Á N K A

 

na  odbornú konferenciu pri príležitosti 40. výročia vzniku CPPPaP Martin

 

pod záštitou Okresného úradu - odbor školstva Žilina

a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Bratislava

 

,,Netreba vychovávať, treba pekne žiť a dieťa sa pridá“

                                                                     PhDr. Ivan Štúr

 

 

Dátum konania:     27.10.2016

Miesto konania:     Lekárska fakulta Jesseniovej univerzity Martin,

                              BioMed edukačné centrum, poslucháreň 1.NP,

                              Malá hora 4 A, 036 01 Martin

Program:

 

9.00 h.    9.30 h.       Prezentácia účastníkov

9.30 h.   10.00 h.       Otvorenie

                                  Ing. Vladimír Rojko, vedúci odboru školstva OÚ Žilina

                                  PhDr. Štefan Matula PhD., VÚDPaP Bratislava

 

10.00 h. – 10.30 h.      Minimalizácia rizikových faktorov v školskom a rodinnom prostredí dieťaťa

                                   PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD., VÚDPaP Bratislava

10.30 h. 11.00 h.      Alkohol z pohľadu súdneho lekárstva

                                   doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., Ústav súdneho lekárstva a            

                                   medicínskych  expertíz, JLF UK Martin

 

11.00 h.  11.15 h.     Prestávka   

 

11.15 h. 11.45 h.      Poruchy príjmu potravy

                                   Mgr. Viera Jamrišková MPH, Anabell Slovensko

11.45 h  12.15 h.      ADHD

                                   PharmDr. Ľudmila Kišeláková, odborná konzultantka,

                                   Medindex, Pharmaceuticals

12.15 h.  13.15 h.     Obed

13.15 h. –  13.45 h.     Aktuálne výzvy problematiky násilia na deťoch

                                   JUDr. Karel Molín, riaditeľ, Národné koordinačné stredisko pre riešenie 

                                   problematiky násilia na deťoch Bratislava  

13.45 h. – 14.15 h.       Detské advokačné centrum Náruč:  multidisciplinárny prístup pri identifikácii obetí CSA a následnej intervencii 

                                   PhDr. Zuzana Brňaková, sociálna pracovníčka, Detské advokačné  

                                   centrum Náruč Žilina

14.15 h. – 14.45 h.      Prediktory osamelosti u adolescentov, alebo prečo sa adolescenti

                                   cítia osamelo?

                                   PhDr. Ivana Gallová, PhD., Katedra psychologických vied, Fakulta  

                                   sociálnych  vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 

14.45 h. – 15.30 h.      Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, v poradenskej  a preventívnej praxi         

                                   PhDr. Štefan Matula, PhD., PhDr. Anna Surová-Čulíková, PhD., VÚDPaP   Bratislava                   

                                   Diskusia

     Záver konferencie

 

 

Cestovné a stravné náhrady hradí vysielajúca organizácia.

Pre účastníkov bude  počas konferencie zabezpečené občerstvenie.

 

 

Mgr. Michal Lavrík                                                                    PhDr. Ingrid Ivaničová

prednosta OÚ Žilina                                                                   riaditeľka CPPPaP Martin                             

  Ing. Vladimír Rojko

vedúci odboru školstva OÚ Žilina

_________________________________________________________________________________________________________________


 


 

 


 


 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky